Light a Butter Lamp

Double Dorje

GANG RI RAWE KORWE SHING KHAM SU
PENDANG DEWA MALU JUNGWE NE
CHENREZIG WANG TENZIN GYATSO YI
SHABPE SITE BARDU TENGYUR CHIG

Spread the love

Next Post

Previous Post

© 2024 Light a Butter Lamp

Theme by Anders Norén